1. Condicions


1.1. PRESENTACIÓ

· El  Premi JUJOL de Dansa Jove té com a finalitat la difusió, la promoció i el foment de la dansa a través de les/dels joves que s’estan formant a les escoles de dansa i als centres de formació, així com l’acostament entre les diferents escoles.
· Totes les coreografies presentades han d’estar autoritzades per la Direcció de les escoles i dels centres de formació i avalades pel seu professorat.
· El Premi se celebrarà el dies 10, 12 i 13 de maig del 2019 al Teatre Mercè Rodorera de Sant Joan Despí. I s’estructurà en dos blocs ben diferenciats:
+ CONCURS: divendres 10 de maig, a les 16.30h; dissabte 11 de maig tot el dia, i diumenge 12 de maig a les 9.30h.
+ GALA SOLIDÀRIA JUJOL: diumenge 12 de maig a les 16.30h.

 

1.2. DISCIPLINES

– Dansa clàssica (CLA)
– Dansa Neoclàssica (NEO)
– Modern/Jazz (MOD)
– Dansa contemporánia (CON)

 

1.3. MODALITATS

A. Solos
B. Duo
C. Grupal

 

1.4. CATEGORIES

· Les/els participants han d’haver nascut entre els anys 1995 i 2010.
· S’establiran dos nivells -menys als solos i  als duos  de la categoria 4-, que orientativament es podrien definir:
•  NIVELL I: Fins a 3 hores setmanals de classe de la disciplina (incloent-hi els assajos).
•  NIVELL II: Més de 3 hores setmanals de classe de la disciplina (incloent-hi els assajos).
· La ubicació de les/dels concursants en els nivells s’hauria de fer atenent a la seva formació, a la seva dedicació, a les seves capacitats i a la seva maduresa personal. La decisió final serà a criteri del professorat responsable.
· El Jurat podrà requalificar una coreografia del nivell I al nivel II.

 A. SOLOS

 • Per clàssic caldrà descarregar-se el PDF a on hi ha els elements tècnics obligatoris i les variacions de repertori.

A.1. Categoría 1: 2008-2010 (2 nivells)
A.2. Categoría 2: 2005-2007 (2 nivells)
A.3. Categoría 3: 2002-2004 (2 nivells)
A.4. Categoría 4: 1995-2001 (nivell únic)

B. DUOS

 • La categoria vindrà establerta per la/pel participant de més edat.

B.1. Categoría 1: 2008-2010 (2 nivells)
B.2. Categoría 2: 2005-2007 (2 nivells)
B.3. Categoria 3: 2002-2004 (2 nivells)
B.4. Categoria 4: 1995-2001 (nivell únic)

C. GRUPALS

 • Es podrà concursar en dos nivells.

C.1. Categoria 1: 2008-2010 (2 nivells)
C.2. Categoria 2: 2005-2007 (2 nivells)
C.3. Categoria 3: 2002-2004 (2 nivells)
C.4. Categoria 4: 1995-2001 (2 nivells)

NOTA I: A clàssic, les puntes només es podran portar a partir de la CATEGORIA 2 NIVELL II.
— NOTA II:  En casos excepcionals, i sempre sota la responsabilitat del professorat, es podrà concursar en una categoria superior, però mai a l’inrevés. 
       

1.5. PARTICIPANTS

 • Les coreografies grupals han de tenir entre 3 i 12 intèrprets.
 • Limitació d’inscripcions per participant: UNA coreografia per disciplina (CLA, NEO, MOD i CON) i per modalitat: Solo, Duo i Grupal.
 • Només poden formalitzar-se les inscripcions en una SOLA escola.

 

1.6. MÚSIQUES

1.6.1.DURADA

 • El temps es comptabilitzarà des de l’inici de la música o del primer moviment, fins al final de la coreografia o del text.
 • COREOGRAFIES SOLOS: Les VARIACIONS LLIURES han tenir un màxim de 2’00’’. Hi haurà 5’’ de cortesia.
 • COREOGRAFIES DUOS: Les VARIACIONS LLIURES han tenir un màxim de 3’00’’. Hi haurà 5’’ de cortesia.
 • COREOGRAFIES GRUPALS: Han de tenir un màxim de 4’00’’. Hi haurà 10’’ de cortesia.

:: El fet de superar el temps màxim provocarà una PENALITZACIÓ de 3 punts a la puntuació final.

 1.6.2. ARXIUS MÚSICA

Els arxius de músiques es pujaran a la plataforma WOP en format MP3 i han d’anar correctament identificats amb:

 • Codi (Consultar el requadre adjunt).
 • Nom de l’escola.
 • Nom de la coreografia.
 • Nom de la/del participant (Només a la modalitat solo).

  LLEGENDA PEL CODI

· Exemple solo: CLAA2IS_Escola_Dansa_Papallona_Núria_Sanz (Clàssic, solo, categoria 2, nivell I, col·locació i entra música).
· Exemple Grupal: CONC3IIN_Escola_Dansa_Desiderata (Contemporani, grupal, categoria 3, nivell II, primer entra música).

:: Un muntatge o gravació deficients provocarà una PENALITZACIÓ de 2 punts a la puntuació final. (Els talls han d’ésser fets a la fi d’una frase musical).

1.6.3. RECORDATORIS

· El dia del concurs, el professorat  portarà una còpia de seguretat amb totes les músiques. Només s’acceptarà en format CD.
· Cada participant es responsabilitzarà del pagament dels drets d’autor en cas d’existir

 

1.7. FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS

· No està permès fer fotos i/o enregistraments durant el concurs.
· Només podran enregistrar imatges les persones autoritzades per l’Organització.
· Les imatges captades seran propietat de l’Organització pel que fa a la seva reproducció i distribució. Tota imatge captada durant el concurs pot ser utilitzada amb fins comercials o promocionals.
· Els/les participants cedeixen a l’Organització els seus drets d’imatge sense límit de temps.

 

1.8. CONSIDERACIONS FINALS

· L’Organització no es farà responsable de les lesions i/o accidents que es produeixin abans, durant o després del concurs (els/les participants tenen l’obligació d’acudir degudament assegurats).
· L’Organització no es farà responsable de les pertinences personals de les/dels participants en el concurs. El Centre Cultural Mercè Rodoreda disposa de taquilles per desar-les.
· Es recorda que el públic no podrá ni menjar ni beure dins del Teatre.
· Durant el desenvolupament del Concurs NO es podrà ni entrar ni sortir del Teatre.
· Caldrà seguir i respectar les indicacions del personal d’Organització.