1. Condicions


1.1. PRESENTACIÓ

  • El Premi JUJOL de Dansa Jove té com finalitat la difusió, la promoció i el foment de la dansa a través de les/dels joves que s’estan formant a les escoles de dansa i als centres de formació, així com l’apropament entre les diferents escoles.
  • Totes les coreografies presentades han d’estar autoritzades per la Direcció de les escoles i dels centres de formació i avalades pel seu professorat.
  • El concurs se celebrarà el dies 14 i 15 d’abril del 2018 al Teatre Mercè Rodorera de Sant Joan Despí.

1.2. DISCIPLINES

– Danza clásica (CLA)
– Danza Neoclásica (NEO)
– Danza contemporánea (CON)

1.3. MODALITATS

A. Solo
B. Duo
C. Grupal

1.4. CATEGORIES

· Les/els participants han d’haver nascut entre els anys 1992 i 2008.
· S’establiran dos nivells -menys als solos i als duos de la categoria 4-, que orientativament es podrien definir:
•  NIVELL I: Fins a 3 hores setmanals de classe de la disciplina (incloent els assajos).
•  NIVELL II: Més de 3 hores setmanals de classe de la disciplina (incloent els assajos).
· La ubicació de les/dels concursants en els nivells s’hauria de fer atenent a la seva formació, a la seva dedicació, a les seves capacitats i a la seva maduresa personal. La decisió final serà a criteri del professorat responsable.
· El Jurat podrà requalificar una coreogragia del nivell I al nivel II.
· Depenent de cada modalitat, s’establiran les següents categories:

SOLO (CLA, NEO i CON)

  • Per clàssic caldrà descarregar-se el PDF a on hi ha els elements tècnics obligatoris i les variacions de repertori.

A.1. Categoría 1: 2007-2008 (2 nivells)
A.2. Categoría 2: 2005-2006 (2 nivells)
A.3. Categoría 3: 2003-2004 (2 nivells)
A.4. Categoría 4: 1992-2002 (1 únic nivell)

DUO (CLA, NEO i CON)

  • La categoria vindrà establerta per la/pel participant de més edat.

B.1. Categoría 1: 2007-2008 (2 nivells)
B.2. Categoría 2: 2005-2006 (2 nivells)
B.3. Categoria 3: 2003-2004 (2 nivells)
B.4. Categoria 4: 1992-2002 (1 únic nivell)

GRUPAL (CLA, NEO i CON)

  • Es podrà concursar en dos nivells.

C.1. Categoria 1: 2006-2008 (2 nivells)
C.2. Categoria 2: 2003-2005 (2 nivells)
C.3. Categoria 3: 1992-2002 (2 nivells)

 – NOTA ACLARATÒRIA I: A clàssic, les puntes només es podran portar a partir de la CATEGORIA 2 NIVELL II.
– NOTA ACLARATÒRIA II: En casos excepcionals, i sempre sota la responsabilitat del professorat, es podrà concursar en una categoria superior, però mai a l’inrevés.   

1.5. PARTICIPANTS

· Les coreografies grupals han de tenir entre 3 i 12 intèrprets.
· Limitació d’inscripcions per participant: UNA coreografia per disciplina i per modalitat: Individual, Duo i Grupal.
· Només poden formalitzar-se les inscripcions en una SOLA escola.

1.6. MÚSIQUES

1.6.1.DURADA
· COREOGRAFIES SOLOS: Les VARIACIONS LLIURES (tant de clàssic com  de contemporani) han tenir un màxim de 2’00’’. Hi haurà 5’’ de cortesia.
· COREOGRAFIES DUOS: Les VARIACIONS LLIURES han tenir un màxim de 3’00’’. Hi haurà 5’’ de cortesia.
· COREOGRAFIES GRUPALS: Han de tenir un màxim de 4’00’’. Hi haurà 10’’ de cortesia.
· El temps es comptabilitzarà des de l’inici de la música o col·locació a l’escenari, fins al final de la coreografia o del text.

:: El fet de superar el temps màxim provocarà una PENALITZACIÓ de 2 punts a la puntuació final.

1.6.2. ARXIUS MÚSICA
· Els arxius de músiques es pujaran a la plataforma WOP i han d’anar correctament identificats amb:

  • Codi (Consultar el requadre adjunt).
  • Nom de l’escola.
  • Nom de la coreografia.
  • Nom de la/del participant (Només a la modalitat solo).

  LLEGENDA PEL CODI

· Exemple solo: CLAA2IS_Escola_Dansa_Papallona_Núria_Sanz (Clàssic, solo, categoria 2, nivell I, col·locació i entra música).
· Exemple Grupal: CONC3IIN_Escola_Dansa_Desiderata (Contemporani, grupal, categoria 3, nivell II, primer entra música).

:: Un muntatge o gravació deficients provocarà una PENALITZACIÓ de 2 punts a la puntuació final. (Els talls han d’ésser fets a la fi d’una frase musical).

1.6.3. RECORDATORIS

· El dia del concurs, el professorat  portarà una còpia de seguretat amb totes les músiques. Només s’acceptarà en format CD.
· Cada participant es responsabilitzarà del pagament dels drets d’autor en cas d’existir

1.7. FOTOGRAFIES I ENREGISTRAMENTS

· No està permès fer fotos i/o enregistraments durant el concurs.
· Només podran enregistrar imatges les persones autoritzades per l’Organització.
· Les imatges captades seran propietat de l’Organització pel que fa a la seva reproducció i distribució. Tota imatge captada durant el concurs pot ser utilitzada amb fins comercials o promocionals.
· Els/les participants cedeixen a l’Organització els seus drets d’imatge sense límit de temps.

1.8. CONSIDERACIONS FINALS

· L’Organització no es farà responsable de les lesions i/o accidents que es produeixin abans, durant o després del concurs (els/les participants tenen l’obligació d’acudir degudament assegurats).
· L’Organització no es farà responsable de les pertinences personals de les/dels participants en el concurs. El Centre Cultural Mercè Rodoreda disposa de taquilles per desar-les.
· Es recorda que el públic no podrá ni menjar ni beure dins del Teatre.
· Durant el desenvolupament del Concurs NO es podrà ni entrar ni sortir del Teatre.
· Caldrà seguir i respectar les indicacions del personal d’Organització.